SN Name CID Dzongkhag Mobile No
1 Pt. Mitra Prasad Bhandari 11202001251 Pemaling 77350459
2 Pt. Madan Kumar Sharma 11202001258 Pemaling 17983956
3 Purohit Tika Ram Powdyel 11206000358 Samtse 17951336
4 Purohit Shiva Prasad Powdyel 11206000542 Samtse 17952767
5 Purohit Nil Prasad Adhikari 11206007618 Samtse 17971092
6 Purohit Kamal Prasad Adhikari 11206007627 Samtse 17513532
7 Purohit Devi Prasad Bhhatarai 11205002671 Samtse 77206074
8 Purohit Krishna Prd Bhhatarai 11205002685 Samtse 77288460
9 Pandit Bhakti Ram Rizal 11103000186 Samdrup Jongkhar 17470762
10 Purohit Krishna Chandra Nepal 11103000668 Samdrup Jongkhar 17540971
11 Pujari Chhatra Pati Subedi 11103004048 Samdrup Jongkhar 17895868
12 Pandit Bola Nath Sharma 10205007567 Chhukha 17431044
13 Purohit Lok Nath Sharma 10205003521 Chhukha 17760378
14 Purohit Krishna Prashad Sharma 10205007514 Chhukha 17715904
15 Purohit Shiv Prashad Sharma 10205007505 Chhukha 17727233
16 Pt. Dr.Moksha Nanda Adhikari 11307002291 Sarpang 17740708
17 Pt.Tulsi Ram Gautam 11805001736 Tsirang 17972484
18 Pt.Laxmi Narayan Paykurel 11305001792 Sarpang 17384146
19 Pt.Lok Nath Bhandari 11810000699 Tsirang 17642156
20 Pt.Dilli Ram Nepal 11810002912 Tsirang 17492587
21 Pt. Dilli Ram Subedi 11812001193 Tsirang 17469522
22 Purohit Bawani Prasad Subedi 11803002456 Tsirang 17240665
23 Purohit Kishor Guragai 11805001614 Tsirang 17728184
24 Pt. Narapati Bhandari 11810000693 Tsirang 17728141
25 Purohit Mono Dhar Bhandari 11810000689 Tsirang 17753839
26 Purohit Shrilal Bhandari 11810000776 Tsirang 17697392
27 Purohit Deo Raj Subedi 11312004648 Sarpang 17613911
28 Pt. Khem Raj Nirola 1131000003 Dagana 77287206
29 Purohit Som Nath Khatiwara 11310000032 Dagana 17396758
30 Purohit Jhalanath Adhikari 11310000647 Dagana 17524989
31 Purohit Chabilal Adhikari 11310000639 Dagana 17524989
32 Purohit Yadu Nath Khanal 10313000776 Dagana 17829105
33 Purohit Beda Nidi Subedi 11805002929 Tsirang 17697465
34 Purohit Khandader Adhikari 11305001599 Sarpang 17675422
35 Purohit Mitra Nanda Dungana 11305004757 Sarpang 17539738
36 Purohit Setaram Ghimiray 11302000202 Sarpang 17747637
37 Mahananda Adhikari gha DCRC 2478 RP Samdrup Jongkhar
38 Bawani Prasad Subedi 11803002456 Tsirang 17240665
39 Shankhar Adhikari 11205001269 Samtse 77865259
40 Purohit Hari Krishna Acharya 11808001131 Tsirang 17658205
41 Purohit Khila Chandra Dahal 11206001791 Samtse 77455094
42 Purohit Bhim Nath Adhikari 11205001268 Samtse 77270506
43 Purohit Lok Nath Adhikari 11109001434 Samdrup Jongkhar 17864754
44 Purohit Madhav Dahal 11305002241 17369195
45 Purohit Hari Prasad Pyakurel 11305001789 Sarpang 17520240
46 Purohit Upendra Neopaney 11109000188 Samdrup jongkhar 17576896
47 Purohit Nar Hari Sharma 11202001192 Samtse 17877911
48 Purohit  Kula Shekhar Pyakurel 11305001787 17920483
49 Purohit Tek Nath Nepal 11810000281 17709604
50 Purohit Tulsi Ram Khatiwara 11108000495 Samdrupcholing
51 Purohit Hem Raj Sharma 11202001166 Samtse 17748600
52 Purohit Am Prasad Sharma 11202001254 Chhukha 77262323
53 Purohit Madan Gopal Pokhrel 11309000428 Dagana 17829089
54 Purohit Dilli Ram Sharma DHA/DCRC 0003540 Samtse 17621559
55 Purohit Yati Raj Dungana 11308003519 Sarpang 17735800
56 Padam Prashad Kafley 11103000824 Samdrup Jongkhar 17484252